Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem i ogólnymi warunkami sprzedaży.

Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjo-Handlowe „Radmir” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kozienicka 97

26-600 Radom

NIP: 7960035484
REGON: 005090440

tel.: 48 3402040

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196932 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI PL71105014161000002298945573

Dane firmy do celów reklamacyjnych towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego:

P.P.H.Radmir sp.z o.o.

ul. Kozienicka 97

26-600 Radom

tel.: 515 124 425
e-mail:
biuro@radmir.pl

§ 1 Definicje 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedający – podmiot sprzedający Wyroby i Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Przedmiot transakcji – Wyroby i Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Wyrób, Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Wyrobów i Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.radmir.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

10. Rękojmia – to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedającego w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru.

11. Gwarancja – to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

12. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.radmir.pl.

13. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

14. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

15. Wszystkie Wyroby i Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

16. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celi realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

17. Klient zobowiązany jest do niedostarczania w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszanych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§2. Realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. W celu realizacji zamówienia konieczne jest zarejestrowanie się i zalogowanie na stronę internetową www.radmir.pl.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, które można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Wyroby i Towary mają być wysłane oraz nr telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma wprawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. W przypadku zamówienia towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie, Sprzedawca, przed wysłaniem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, może żądać od Klienta zadatku albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, lub od momentu dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, płatnością online poprzez e-przelewy lub wyborem opcji „za pobraniem” za Zamówienia złożone do godziny 15.00. Po godzinie 15.00 termin 7 dni liczy się od następnego dnia roboczego.

11. W przypadku braku dostępności Produktów lub zamówienia produktu o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie, Sprzedający uzgadnia z Kupującym indywidualny termin dostawy. 

§3. Koszty i terminy wysyłki 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep informuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 7 dni roboczych par.2 pkt. 10. Do tego czasu doliczyć należy czas dostawy towaru 1-2 dni robocze po dniu nadania przesyłki.

4. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru.

5. Koszt przesyłki zamówionych produktów w Sklepie Internetowym wynosi:

5.1. Przesyłka drobnicowa – paczka
– maksymalna waga paczki do 31,5 kg
– maksymalna długość paczki do 2mb
– 20 PLN koszt nadania przesyłki opłaconej
– 30 PLN koszt nadania przesyłki za pobraniem opłaty u kuriera

5.2 Przesyłka paletowa do 1000kg na 1 palecie, maksymalna wysokość palety lub paczki do 2,3mb.
– 130,00 PLN koszt nadania przesyłki opłaconej
– 150 PLN koszt nadania przesyłki za pobraniem opłaty u kuriera.
Maksymalna ilość palet w jednej przesyłce – 4szt

UWAGA: Sprzedawca dostarcza towar tylko na terenie Polski. Możliwe jest dostarczenie do innego kraju za specjalnym uzgodnieniem.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§4. Dostawa i sposób zapłaty 

1.Zamówione produkty wysyłane są od poniedziałku do piątku.

2. Dopuszcza się trzy sposoby zapłaty za zamówione produkty, jeden z nich należy wskazać wybierając formę zapłaty podczas składania zamówienia:

2.1. Przelew on-line Blue Media S.A. – po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia jego dokonania, należy uregulować należność przelewem on-line, za który naliczana jest automatyczna opłata w kwocie 1,5zł.

2.2. Przelew bankowy tradycyjny – po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia jego dokonania, należy uregulować należność na podany w regulaminie numer konta bankowego.

2.3. Sprzedaż za pobraniem opłaty u kuriera – opłatę za zamówienie należy uiścić u kuriera podczas odbioru zamówionego towaru.

3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem internetowym: biuro@radmir.pl, Radosław Petrzak, 515 124 425 w celu wyjaśnienia sprawy.

§5. Siła wyższa

1. Wszystkie zdarzenia niezależne od stron, a mające wpływ na realizację zamówienia, mieszczące się w przyjętej zwyczajowo definicji  „siła wyższa” zwalniają strony od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej strony. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność. O zaistnieniu takiego przypadku strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia.

2. W razie niemożliwości wykonania dostawy Produktów z powodu siły wyższej w potwierdzonym terminie strony dopuszczają wyznaczenie dodatkowego terminu dostawy.

§6. Reklamacje

Warunki przyjęcia reklamacji

1. Reklamacja będzie przyjęta po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktury VAT) oraz poprawnie i czytelnie wypełnionego, podpisanego formularza reklamacyjnego (do pobrania PDF), z opisaną wadą reklamowanych Towarów lub Wyrobów.

2. Reklamowany produkt powinien być dostarczony w starannym opakowaniu najlepiej oryginalnym, zabezpieczonym w odpowiedni sposób z dołączonym dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.

3. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane w dniu następnym otrzymania towaru.

4. Firma Radmir zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy lub placówki wraz z wypełnionym formularzem. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części.

Odmowa przyjęcia/rozpatrzenia reklamacji

1. Firma Radmir ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku:

1.2. Niestarannego opakowania lub jego braku.

1.3. Wypełnienia formularza reklamacyjnego innego niż formularz firmy Radmir.

1.4. Niepełnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza reklamacyjnego firmy Radmir.

1.5. Odesłania reklamowanych Towarów lub Wyrobów pocztą lub kurierem za pobraniem.

1.6. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru

nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub na jego

indywidualne zamówienie, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami. 

2. Firma Radmir ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji w przypadku:

2.1. Stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów, a w reklamowanym produkcie.

2.2. Dokonania napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.

2.3. Jeżeli dostarczony przez klienta produkt w celu reklamacji okaże się sprawny technicznie, to zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia wady zgłaszanej przez kupującego-użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar będzie odesłany na koszt firmy Radmir.

3. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.

Zakres gwarancji

1. Firma Radmir na swoje Towary i Wyroby udziela gwarancji na okres 1 roku, licząc od dnia zakupu danego produktu.

2. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki:

2.1. będące następstwem urazów mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem produktu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych,

2.2. spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji,

2.3. spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją montażem, korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem

2.4. spowodowane zanieczyszczeniem produktu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia środków chemicznych nie przeznaczonych do tego celu,

2.5. wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń, silnym zapyleniem pomieszczeń itp.

Zasady rozpatrywania reklamacji

1. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

2. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

Zobowiązania gwaranta

1. Z tytułu gwarancji konsumentowi przysługuje:

1.2. naprawa produktu

1.3. wymiana wadliwego produktu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało większych kosztów niż wymiana produktu na wolny od wad.

2. Prawa i obowiązki stron reguluje treść postanowień ujętych w niniejszym regulaminie, z którymi nabywca winien się zapoznać przed dokonaniem zakupu.

3. Reklamacje proszę kierować na adres:

P.P.H.Radmir sp.z o.o.

ul. Kozienicka 97

26-600 Radom

tel.: 515 124 425

§7. Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6.9 i pkt 6.13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres: P.P.H.Radmir sp.z o.o., ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 6.1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wymienionym formularzu (do pobrania w PDF). Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: P.P.H.Radmir sp.z o.o., ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom, z zastrzeżeniem pkt 7.6 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych pocztą lub kurierem za pobraniem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

8. Zwracany towar nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

10. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 6.13 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, ze Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał numer konta bankowego do dokonania przelewu płatności.

11. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę (Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych).

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
której przedmiotem jest produkt o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie lub towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

§8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma P.P.H.Radmir sp.z o.o., ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez biuro@radmir.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia, w celu nawiązania i utrzymania kontaktów handlowych oraz przekazywania ofert handlowych w tym newsletterów.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

2. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości przedstawienia przez Administratora. ofert handlowych w tym newsletterów.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

§9. Sąd właściwy

1.Wszelkie spory wynikające z zawarcia transakcji sprzedaży PP.H.Radmir Sp. z o.o. rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby P.P.H.Radmir Sp. z o.o., bez względu na miejsce wydania towaru. Przy czym sądem pierwszej instancji jest Sąd Rejonowy w Radomiu.

§10. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.